One tough bird!

zeshiba on April 11, 2011

seriously that is ooone tough bird!